Zpracování osobních údajů

Společnost Green Center s.r.o. IČ 471 21 572, se sídlem Mladoboleslavská 1121, 197 00, Praha 9, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.green.cz (webové stránky) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Green Center s.r.o. IČ 471 21 572, se sídlem Mladoboleslavská 1121, 197 00, Praha 9 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha 9
email: obchod@green.cz
telefon: +420 266 090 090

Souhlas

Vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách https://www.green.cz/ souhlasíte s poskytnutí osobních údajů uvedených ve formuláři a udělujete svobodně, dobrovolně a vážně společnosti Green Center s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, kterými jsou zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, adresa).

Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účelem:
• Zpětného kontaktování a poskytnutí požadovaných informací
• Nabízení obchodu a služeb Green Center
• Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Souhlas udělujete na dobu 6 let a berete na vědomí, že jej můžete kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje budou uloženy po dobu, na kterou je udělen tento souhlas, nedojde-li k jeho odvolání ještě před uplynutím této doby. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Současně prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Poučení o právech
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: obchod@green.cz
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou osoby
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• zajišťující služby provozování webových stránek
• zajišťující marketingové služby
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.11.2021