Przetwarzanie danych osobowych

Green Center s.r.o. NIP EU 471 21 572, z siedzibą Mladoboleslavská 1121, 197 00, Praga 9, jako administrator Danych Osobowych, informuje Państwa jako użytkownika strony internetowej www.green.pl (strona internetowa) o gromadzeniu danych osobowych opisanych poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej:RODO)jest spółka Green Center s.r.o.
NIP UE 471 21 572, z siedzibą w Mladoboleslavská 1121, 197 00, Praga 9 (dalej: „administrator”).
Dane kontaktowe administratora:
adres: Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha 9
email: obchod@green.pl
telefon: +420 266 090 090

Zgody

Wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://www.green.pl/, zgadzasz się na podanie danych osobowych wymienionych w formularzu i dobrowolnie i odpowiedzialnie udzielasz Green Center s.r.o. zgodnie z właściwymi przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („Rozporządzenie RODO”) zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dane to głównie imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, adres).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa powyżej w celu:
• Oddzwonienia i podania wymaganych informacji
• Oferowania działalności i usług Green Center
• Zapewnienia marketingu bezpośredniego (zwłaszcza do wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów) zgodnie z art. a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach spółki w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.

Zgodę wyrażasz na okres 6 lat i potwierdzasz, że możesz ją w każdej chwili odwołać na piśmie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, na jaki wyrażona jest zgoda, chyba że zostanie ona odwołana przed upływem tego okresu. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe. Jednocześnie oświadczasz, że podane dane osobowe są dokładne i zgodne z prawdą.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Na warunkach określonych w RODO masz:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
• prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
• prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO a
• prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany w art. III niniejszych warunków.

Możesz skorzystać ze wszystkich swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: obchod@green.cz
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

Odbiorcami danych osobowych są osoby
Odbiorcami danych osobowych są osoby:
• świadczące usługi obsługi strony internetowej
• świadczące usługi marketingowe
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

Postanowienia końcowe
Wyrażasz zgodę na w/w warunki, poprzez zaznaczenie zgody za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.
Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersję polityki prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 16.11.2021